Tag Archives: มูลนิธิ Sy Syms

มูลนิธิ Sy Syms ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน $ 100,000 ให้กับมูลนิธิ International Pemphigus & Pemphigoid (IPPF) เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ Biopsies Save Live ของ IPPF

มูลนิธิ Sy Syms ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน $ 75,000 แก่มูลนิธิ Pemphigus & Pemphigoid นานาชาติ (IPPF) เพื่อสนับสนุนโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในช่วงต้นของ IPPF นี้จะเป็นปีที่หกติดต่อกัน Sy Syms มูลนิธิได้สนับสนุนโครงการ