Tag Archives: dermatology mosiac

Bullous pemphigoid (BP) เป็นโรคผิวหนังพุพอง autoimmune สามารถตรวจพบภูมิคุ้มกันอัตโนมัติต่อ BP180 และ BP230 โดยการฉายแสงแบบอ้อม (Immunofluorescence IIF) บนพื้นผิวที่แตกต่างกัน (หลอดอาหาร, เกลือ - แยกผิว, จุดแอนติเจนของ BP180, เซลล์ที่ผ่านการทดสอบ BP230) และ ELISA ที่นี่เราเปรียบเทียบลักษณะการทดสอบของระบบทดสอบเหล่านี้ เราวิเคราะห์ซีรั่มจากผู้ป่วยที่ได้รับ BP (n = 60) ที่ได้รับการยืนยันทางพยาธิวิทยา กลุ่มควบคุมประกอบด้วยกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิแพ้อื่น ๆ (n = 22) หรือโรคผิวหนังอักเสบ (n = 35) ตัวอย่างทั้งหมดได้รับการทดสอบโดย IIF (EuroimMUN ™ Dermatology Mosaic) และ ELISA (EUROIMMUN และ MBL) Anti-BP180 ถูกตรวจพบได้ดีที่สุดด้วยจุดแอนติเจน BP180 โดย IIF (ความไว: 88%; specificity: 97%) เมื่อเทียบกับ IIF ความแตกต่างของทั้งเทคนิค BP180 ELISA มีน้อย อัตราส่วนความเป็นไปได้ (Likelihood ratios: LRR) สำหรับผลการตรวจทางบวกและลบคือ 10 และ 0.1 และ 0.2 ตามลำดับสำหรับทุกระบบการทดสอบ การตรวจหาสารต่อต้าน BP230 มีความละเอียดสูง (ช่วงความไว 38-60%; ช่วงความจำเพาะ 83-98%) เฉพาะการทดสอบ IIF พบ LR สำหรับผลการทดสอบในทางบวก> 10 เนื่องจาก LRs สำหรับการทดสอบในทางลบทั้งหมด ~ 0.5 ผลการทดสอบเชิงลบสำหรับแอนติบอดีต่อต้าน BP230 ไม่สามารถช่วยในการแยก BP ได้ สรุปได้ว่าการทดสอบ IIF แบบหลายตัวแปรแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการวินิจฉัยที่ดีใน BP เนื่องจากการทดสอบนี้พร้อมกันนี้จึงช่วยในการตรวจหาแอนติบอดี Dsg1 และแอนติบอดีต่อต้าน Dsg3 ที่เกี่ยวข้องกับพัมเฟิคัส foliaceus และ vulgaris การทดสอบการฟักไข่แบบเดียวอาจเพียงพอที่จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างโรคพองตัวเองได้มากที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์© 2012 เอลส์ BV สงวนลิขสิทธิ์

ที่มา: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22580378?dopt=Abstract