Tag Archives: bertilimumab

โลโก้ของ Immune Pharmaceuticals

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติการจัดเตรียม Fast Track สำหรับ bertilimumab ในการรักษา pemphigoid bullous โปรแกรม Fast Track ของ FDA ได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาและเร่งรัดการทบทวนยาเพื่อรักษาสภาพที่ร้ายแรงซึ่งเป็นความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการยอมรับ

โลโก้ของ Immune Pharmaceuticals

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติการให้ยา Orphan Drug เพื่อใช้ bertilimumab ในการรักษา pemphigoid bullous